Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, July 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 24-07-09 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §¸ï £ÀA PÉ.J-09/J¥sï-3062 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà E®PÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät ZÀ¼ÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁr ¯Áj »AzÉ §AzÀÄ MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä læPï £ÀA- PÉ.J-37/7602 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÆUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ JAlÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ JAlÄ d£ÀjUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 24-7-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀA¢ gÀĸÀÄÛªÀĸÁ§ ªÀÄqÀUÁ« ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J-25/ ©-9023 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: PÀÆqÀ®V vÁ: PÀ®WÀlV f: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á gÉÆÃqï ¯ÉÊ£Àì ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J- 25 / ©- 9023 CA. Q 11 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁeï 17 l£ï ªÉÄÊ£Àì CA.Q 30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 11,30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008