Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, July 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 24-07-09 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §¸ï £ÀA PÉ.J-09/J¥sï-3062 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà E®PÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät ZÀ¼ÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁr ¯Áj »AzÉ §AzÀÄ MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä læPï £ÀA- PÉ.J-37/7602 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÆUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ JAlÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ JAlÄ d£ÀjUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 24-7-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀA¢ gÀĸÀÄÛªÀĸÁ§ ªÀÄqÀUÁ« ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J-25/ ©-9023 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: PÀÆqÀ®V vÁ: PÀ®WÀlV f: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á gÉÆÃqï ¯ÉÊ£Àì ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J- 25 / ©- 9023 CA. Q 11 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁeï 17 l£ï ªÉÄÊ£Àì CA.Q 30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 11,30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008