Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, July 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 26-07-09 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄqÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁ.mÁ,. J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/6263 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA f.eÉ-12/ªÀaiÀiï-8574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl mÁ.mÁ.J.¹.E £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ M§â¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢: 26-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. ºÉZï.¹. 76, 98, ¦.¹. 33, 47, 99, 100, 61, 66, 279, 07, 339, 268, 245, 222, 190 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]    PÉÆmÉæñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï 2]    £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, 18 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï 3]    «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ªÀÄÄaUÉÃgÀ G: SÁ° aî j¥ÉÃj ¸Á:     °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 4]¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj, 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀnÖUɺÀ½î, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï.6]    gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ- UÀAUÁªÀw. 7]    ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨Á§£À¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á: °AUÀgÁdPÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 8]GPÀÄä¢Ýãï¸Á§ vÀAzÉ ¦Ãgï CºÀªÀÄäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 9] ºÀmÉïï¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï ¸Á§, ZÁn, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 10]gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 11]    ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, gÉrØ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á:zÉë£ÀUÀgÀ, 12]¦Ãgï¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:     CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 13]¸ÀtÚ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï. 14] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà §lÄæ, 55 ªÀµÀð, ¨sÀlÄæ, G: ¨sÀlÄæ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï, 15]§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA©. 16]    ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀÄgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀ£ÀPÀVj. 17] ªÀÄAqÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 18]£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ¥ÀzÀä¸Á° G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,290-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008