Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, July 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 26-07-09 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄqÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁ.mÁ,. J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/6263 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA f.eÉ-12/ªÀaiÀiï-8574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl mÁ.mÁ.J.¹.E £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ M§â¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢: 26-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. ºÉZï.¹. 76, 98, ¦.¹. 33, 47, 99, 100, 61, 66, 279, 07, 339, 268, 245, 222, 190 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]    PÉÆmÉæñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï 2]    £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, 18 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï 3]    «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ªÀÄÄaUÉÃgÀ G: SÁ° aî j¥ÉÃj ¸Á:     °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 4]¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj, 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀnÖUɺÀ½î, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï.6]    gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ- UÀAUÁªÀw. 7]    ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨Á§£À¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á: °AUÀgÁdPÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 8]GPÀÄä¢Ýãï¸Á§ vÀAzÉ ¦Ãgï CºÀªÀÄäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 9] ºÀmÉïï¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï ¸Á§, ZÁn, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 10]gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 11]    ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, gÉrØ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á:zÉë£ÀUÀgÀ, 12]¦Ãgï¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:     CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 13]¸ÀtÚ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï. 14] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà §lÄæ, 55 ªÀµÀð, ¨sÀlÄæ, G: ¨sÀlÄæ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï, 15]§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA©. 16]    ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀÄgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀ£ÀPÀVj. 17] ªÀÄAqÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 18]£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ¥ÀzÀä¸Á° G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,290-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008