Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, July 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÁgÁd vÀAzÉ UÉÆÃt ¸Áé«Ä PÁt 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35/Dgï-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á : ªÀÄĤgÁ¨Ázï n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.37/6781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ZÉPï-¥ÉÆøïÖ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 3 Q.«ÄÃ.GvÀÛgÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÉƸÀ½î eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: r.ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÉÆAqÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35 Dgï-751 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-06 J.¹. 3736 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.105 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢. 17-07-2009 gÀAzÀÄ 7.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV PÀ£ÀPÀVjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ PÀ¼ÉîÃgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄĹèA ¸Á. PÀ£ÀPÀVj EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁQÃgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ¸Á. PÀ£ÀPÀVj DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ - »gɪÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸À¢æ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DAiÀiÁ vÀ¦à DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. w¥ÀàtÚ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2009, PÀ®A 420, 376, 109, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà J«Ää gÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ºÀÄaÑgÀ¥Àà J«Ää FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹, DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ w½zÀÄ, DgÉÆæ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, vÁ¬Ä ¨Á®ªÀé, CtÚ §¸À¥Àà CªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÄ £ÀA©¹ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀÆå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄaÑgÀ¥Àà¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr UÀ©üðt ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ PɼÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÁ ªÀiÁrPÉƼÀîj¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É aPÀÌdAvÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 61, 99, 100, 339, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á§, 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ CAiÉÆÃzsÀå PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀÅ ªÁZï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå. vÁ: UÀAUÁªÀw. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À §½ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÁzÁ¸ÁºÀ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ ¸ÁºÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ CzÉ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÁ«§âgÀÆ C®è°è wgÀÄUÁr MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ w½¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ JA§ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÉ PÉÆqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3404 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ ºÀt, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¥É£ÀÄß, ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008