Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, July 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÁgÁd vÀAzÉ UÉÆÃt ¸Áé«Ä PÁt 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35/Dgï-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á : ªÀÄĤgÁ¨Ázï n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.37/6781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ZÉPï-¥ÉÆøïÖ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 3 Q.«ÄÃ.GvÀÛgÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÉƸÀ½î eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: r.ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÉÆAqÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35 Dgï-751 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-06 J.¹. 3736 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.105 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢. 17-07-2009 gÀAzÀÄ 7.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV PÀ£ÀPÀVjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ PÀ¼ÉîÃgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄĹèA ¸Á. PÀ£ÀPÀVj EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁQÃgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ¸Á. PÀ£ÀPÀVj DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ - »gɪÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸À¢æ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DAiÀiÁ vÀ¦à DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. w¥ÀàtÚ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2009, PÀ®A 420, 376, 109, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà J«Ää gÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ºÀÄaÑgÀ¥Àà J«Ää FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹, DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ w½zÀÄ, DgÉÆæ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, vÁ¬Ä ¨Á®ªÀé, CtÚ §¸À¥Àà CªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÄ £ÀA©¹ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀÆå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄaÑgÀ¥Àà¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr UÀ©üðt ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ PɼÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÁ ªÀiÁrPÉƼÀîj¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É aPÀÌdAvÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 61, 99, 100, 339, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á§, 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ CAiÉÆÃzsÀå PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀÅ ªÁZï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå. vÁ: UÀAUÁªÀw. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À §½ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÁzÁ¸ÁºÀ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ ¸ÁºÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ CzÉ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÁ«§âgÀÆ C®è°è wgÀÄUÁr MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ w½¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ JA§ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÉ PÉÆqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3404 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ ºÀt, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¥É£ÀÄß, ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008