Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, July 18, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) SÁeÉøÁ§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á: ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 2) ªÉÄʧĸÁ§ vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÉĵÀ£ï PÉ®¸À ¸Á; 13 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw. 3) d¯Á¤ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á§ PÀ£ÀPÀVj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw. 4) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð. eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 5) PÁ¹A vÀAzÉ £ÀfÃgï¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 6)gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°ègÀĪÀ SÁeÉøÁ§ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå. J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀd¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 01) E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2980=00, 02) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÀ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

UÀuÉñÀ£À «UÀæºÀ ¨sÀUÀß ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009, PÀ®A 295 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÉ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ »AzÀÆUÀ¼À DgÁzsÀå zÉʪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀj¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ¯ÉAiÀÄ QjlzÀ ªÉÄïÁâUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ¹.ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008