Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, July 18, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) SÁeÉøÁ§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á: ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 2) ªÉÄʧĸÁ§ vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÉĵÀ£ï PÉ®¸À ¸Á; 13 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw. 3) d¯Á¤ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á§ PÀ£ÀPÀVj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw. 4) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð. eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 5) PÁ¹A vÀAzÉ £ÀfÃgï¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 6)gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°ègÀĪÀ SÁeÉøÁ§ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå. J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀd¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 01) E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2980=00, 02) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÀ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

UÀuÉñÀ£À «UÀæºÀ ¨sÀUÀß ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009, PÀ®A 295 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÉ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ »AzÀÆUÀ¼À DgÁzsÀå zÉʪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀj¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ¯ÉAiÀÄ QjlzÀ ªÉÄïÁâUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ¹.ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008