Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, July 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¨Á¼ÀªÀÄä E§âgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À §® UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/7/2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 02/EeÉqï 5321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¸ÀzÀjà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁWÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: CAf£ÀºÀ½î ºÁ°ªÀ¹Û: ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀ EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÁAvÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgï ¨Á¨Á, ªÀAiÀĸÀÄì 75 ªÀµÀð, ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ²æà dAiÀÄ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ, £ÀfÃgï, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ CªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ, £ÀfÃgï£À PÁgï£À°è §AzÀÄ K ªÀÄÄ¢AiÀÄ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉ KPÉ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè, ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £Á¼É UÀæºÀt ¤«ÄvÀå ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAzÉ, CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁr £À£Àß ²µÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨ÁV®Ä vÉVwAiÉÆà E®èªÉÇà CAzÁUÀ vÉUÉ¢®è CAzɪÀÅ, CzÀPÉÌ MAzÀÄ KlÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CAfPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ©mÉÖªÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ zÉêÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ DPÀqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁr ¯Á¹ÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆߪÉÄä §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆâ®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÁj£À°è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009 PÀ®A 353, 427, 447, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ SÁnPï, G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, §¸Á¥ÀlÖt¢AzÀ DgÁí¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 17 gÀ°è F PÉÆèÃdgï CªÀ¢üAiÀÄ DzsÀĤPÀgÀt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA: 75 gÀ ºÀwÛgÀ §¸Á¥ÀlÖt DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ PÀnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ CAvÁ ªÀiËTPÀªÁV ºÁUÀÆ °TvÀªÁV ¢: 8-05-2009, 15-06-2009, 23-06-2009 gÀAzÀÄ £ÉÆnøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¢: 20-07-2009 gÀAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ªÀi˯Á£Á ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ J.E.E. gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.J¸ï.¦.AiÀÄ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀA gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ zÀAqÉÆÃgÀ gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Áé«Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ£ÀÄß PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ Qý¸ÀÄwÛÃj £ÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀUÉ E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CrØ¥Àr¹zÀ®èzÉà ¸ÀPÁðj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008