Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, July 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¨Á¼ÀªÀÄä E§âgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À §® UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/7/2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 02/EeÉqï 5321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¸ÀzÀjà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁWÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: CAf£ÀºÀ½î ºÁ°ªÀ¹Û: ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀ EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÁAvÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgï ¨Á¨Á, ªÀAiÀĸÀÄì 75 ªÀµÀð, ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ²æà dAiÀÄ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ, £ÀfÃgï, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ CªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ, £ÀfÃgï£À PÁgï£À°è §AzÀÄ K ªÀÄÄ¢AiÀÄ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉ KPÉ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè, ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £Á¼É UÀæºÀt ¤«ÄvÀå ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAzÉ, CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁr £À£Àß ²µÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨ÁV®Ä vÉVwAiÉÆà E®èªÉÇà CAzÁUÀ vÉUÉ¢®è CAzɪÀÅ, CzÀPÉÌ MAzÀÄ KlÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CAfPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ©mÉÖªÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ zÉêÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ DPÀqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁr ¯Á¹ÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆߪÉÄä §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆâ®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÁj£À°è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009 PÀ®A 353, 427, 447, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ SÁnPï, G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, §¸Á¥ÀlÖt¢AzÀ DgÁí¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 17 gÀ°è F PÉÆèÃdgï CªÀ¢üAiÀÄ DzsÀĤPÀgÀt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA: 75 gÀ ºÀwÛgÀ §¸Á¥ÀlÖt DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ PÀnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ CAvÁ ªÀiËTPÀªÁV ºÁUÀÆ °TvÀªÁV ¢: 8-05-2009, 15-06-2009, 23-06-2009 gÀAzÀÄ £ÉÆnøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¢: 20-07-2009 gÀAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ªÀi˯Á£Á ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ J.E.E. gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.J¸ï.¦.AiÀÄ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀA gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ zÀAqÉÆÃgÀ gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Áé«Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ£ÀÄß PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ Qý¸ÀÄwÛÃj £ÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀUÉ E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CrØ¥Àr¹zÀ®èzÉà ¸ÀPÁðj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008