Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, July 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÉð ¸Á: ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉU vÀªÀÄÆägÁzÀ ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ J£ï.ºÉZÀ.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼À«£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 ¹- 377 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §¼ÉÆîýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¯Áj dRAUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 395 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÉÃ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÁZÀªÉÄ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÀnÖ£À ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. CgÀ.J¸ï, ¢£ÁAPÀ : 20-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸À£Àäw j¥Éj ¸ÉAljUÉ ªÁZÀªÀÄ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆzÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 02, 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄqÁ£À zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀnÖ ºÁQ £À£Àß PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ F JAlÄ d£ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÁåAl ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÁ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉ w«zÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°èzÀÝ mÁæ£Àì ¥ÁªÀÄðgÀ ªÉArAUÀ, ºÁUÀÆ C¯ÁägÀ UÀ¼À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£À ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀÝ vÀAw ¨Éð PÀmï ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ 1) »vÁÛ½AiÀÄ 250 ¨Áæ¸ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 20,000=00 2) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ £ÀlÄÖUÀ¼ÀÄ CA.Q- 12,250=00 3) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ PÁ¥Àg ªÉAiÀÄgÀ ¨Á©£À CA.Q- 10,500=00 4) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600 PÉ.f. C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÁÌç÷å¥À CA.Q- 36,000=00 5) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁÌç÷å¥ÀgÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÉ.f CA.Q- 03,000=00, MlÄÖ CA.Q- 81,750=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008