Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, July 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÉð ¸Á: ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉU vÀªÀÄÆägÁzÀ ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ J£ï.ºÉZÀ.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼À«£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 ¹- 377 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §¼ÉÆîýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¯Áj dRAUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 395 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÉÃ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÁZÀªÉÄ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÀnÖ£À ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. CgÀ.J¸ï, ¢£ÁAPÀ : 20-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸À£Àäw j¥Éj ¸ÉAljUÉ ªÁZÀªÀÄ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆzÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 02, 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄqÁ£À zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀnÖ ºÁQ £À£Àß PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ F JAlÄ d£ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÁåAl ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÁ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉ w«zÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°èzÀÝ mÁæ£Àì ¥ÁªÀÄðgÀ ªÉArAUÀ, ºÁUÀÆ C¯ÁägÀ UÀ¼À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£À ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀÝ vÀAw ¨Éð PÀmï ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ 1) »vÁÛ½AiÀÄ 250 ¨Áæ¸ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 20,000=00 2) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ £ÀlÄÖUÀ¼ÀÄ CA.Q- 12,250=00 3) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ PÁ¥Àg ªÉAiÀÄgÀ ¨Á©£À CA.Q- 10,500=00 4) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600 PÉ.f. C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÁÌç÷å¥À CA.Q- 36,000=00 5) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁÌç÷å¥ÀgÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÉ.f CA.Q- 03,000=00, MlÄÖ CA.Q- 81,750=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008