Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, July 21, 2009


fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ¥ÉÃzÉ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ºÁUÀ®zÀ 33 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ G.ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á// EAzÀæT®£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ¥ÉÃzÉ EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »jAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃV PÀgÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆâzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉaqÀw ¨ÁgÀzÉà ¨É¼ÀUÁA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄãÀmÉãɸÀì PÉøÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dUÀ° 50 ªÀµÀð ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á¨ï DmÉÆà £ÀA.PÉ.J.16/6972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀA¦è zÁn MAzÀÄ ¥Àgï¯ÁAUÀ CAvÀgÀzÀ°è lA-lA UÁr £ÀA.PÉJ 26/6032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®PÉÆÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JqÀUÀqÉ UÁ° M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É §µÀÖ DV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008