Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, August 12, 2009

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2009, PÀ®A 366(J), 376, 506 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÁzsÁ¼À£ÀÄß ¥sÁå£ï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîvÁ¼ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ vÀAV E§âgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ, vÀAV gÁzsÁ C¼ÀÄwÛgÀ®Ä AiÀiÁPÉ C¼ÀÄwÛà CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÁå£À£ÀÄß J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï CAUÀrUÉ PÉÆlÄÖ vÀ£ÀߣÀÄßß ¨ÉÊQ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ C®è°è wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ ªÀiÁr wgÀÄUÁr ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ MAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹, ºÉÆ®zÀ°è M§âjUÉ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ºÉÆUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¨ÁdÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉý £É®PÉÌ PÉqÀ«, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ, ²æÃ. ºÉZï.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. (Dgï), ¦.¹. 55, 81, 44, 228 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ E½zÀÄ, C°èAiÉÄà §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå, »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ 2) PÉÆmÉæñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 425-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008