Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 12, 2009

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2009, PÀ®A 366(J), 376, 506 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÁzsÁ¼À£ÀÄß ¥sÁå£ï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîvÁ¼ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ vÀAV E§âgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ, vÀAV gÁzsÁ C¼ÀÄwÛgÀ®Ä AiÀiÁPÉ C¼ÀÄwÛà CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÁå£À£ÀÄß J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï CAUÀrUÉ PÉÆlÄÖ vÀ£ÀߣÀÄßß ¨ÉÊQ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ C®è°è wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ ªÀiÁr wgÀÄUÁr ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ MAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹, ºÉÆ®zÀ°è M§âjUÉ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ºÉÆUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¨ÁdÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉý £É®PÉÌ PÉqÀ«, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ, ²æÃ. ºÉZï.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. (Dgï), ¦.¹. 55, 81, 44, 228 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ E½zÀÄ, C°èAiÉÄà §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå, »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ 2) PÉÆmÉæñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 425-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008