Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 13, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 302 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 11.08.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ J©â¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄʯÁgÀ¥Àà¤UÉ DUÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ºÀjvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ §UÉÎ w½AiÀÄÄwÛ¯Áè £ÀAvÀgÀ «ZÁgÀªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 323, 324, 325, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 12-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆlÄÖgÉñÀégÀ PÁåA¥À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢ªÁPÀgÀ EªÀgÀÄ °A¨É ºÀtÂÚ£À Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢ªÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä C¥Àà£ÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà K£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝ£À¯Éà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É, CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¤ªÀÄä ºÀuÉ §gÀºÀ UÉÆwÛzÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JgÀqÉÃlÄ §r¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¢ªÁPÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 02 EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀ¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 3 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ºÁQj D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA: 4 FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÁPÀgÀ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §r¢zÁÝ£É EªÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆlÖ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉèÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀĪÁV C²èî avÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ®UÉ qË£À¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2009, PÀ®A 292(2),(J), 293 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 63 PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝ 1957:.

EAzÀÄ ¢: 12-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Éïïì ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ðøï CAUÀrAiÀÄ°è C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á: CAdÆjPÁåA¥ï (2) ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽwzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¨Á§Æ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Éïïì DåAqï ¸À«ð¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀA¥ÀÆålgï¤AzÀ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JA.¦. 3 ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÉƨÉʯï£À ªÉĪÉÆÃj PÁqÀðUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉƼÀîzÉà EzÀÄÝ, C®èzÉà PÀA¥ÀÆålgï£À°è£À ¥sÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ¦.¹. 02 ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjAzÀ PÀA¥ÀÆålgï ¥sÉʯïìUÀ¼À£ÀÄß vÉgɬĹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ £ÀUÀßgÁV ªÀÄvÀÄÛ CgÉ £ÀUÀßgÁV C²èîªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæÃAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀAvÀºÀ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À C£ÉÃPÀ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, C®èzÉà »A¢, PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À ºÉƸÀ ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼ÀļÀî C£ÉÃPÀ ¥sÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆîØgïUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄ»§Æ§ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAvÀºÀ C²èî ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæÃAiÉÄAiÀÄ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÉĪÉÆÃj PÁqïðUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, F C£À¢üPÀÈvÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ (1) MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ (2) MAzÀÄ K¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgï (3) MAzÀÄ K¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð (4) MAzÀÄ ¥É£ï qÉæöʪï (5) MAzÀÄ ªÀi˸ï (6) JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ¹àÃPÀgïUÀ¼ÀÄ (7) MAzÀÄ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð jÃqÀgï (8) MAzÀÄ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008