Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà dUÀzÀªÀgÀ ¸Á: J¸À.©. gÉqÀØ PÁåA¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: J.¦-5/nn-4444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀÄå J£ÀÄߪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-5284 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ zÉúÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008