Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà dUÀzÀªÀgÀ ¸Á: J¸À.©. gÉqÀØ PÁåA¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: J.¦-5/nn-4444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀÄå J£ÀÄߪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-5284 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ zÉúÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008