Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 2, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤rzÀÄÝ C°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀt§¼Áîj EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀvÀåªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAvÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ UÀ§ÆâjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁzÀ ©üêÀÄ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À §½ §¸ÀUÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁ §¸ï¸ÁööåAqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è ¤AwzÀÝ ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà ªÀqÀØgï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA: NBLD811688 JAf£ï £ÀA: EE09C9059083 w½¬ÄvÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹. 

¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÉæù UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ DzÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ZÀZÀð »AzÀÄUÀqÉUÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA. 18 jAzÀ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ZÀZÀð »A¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀzÀ°ègÀĪÀ (oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CA. 02 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CvÉÛAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ«, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁ®£ÀÄß vÀĽzÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ PÀÄwÛUÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ gÉÆïïØUÉÆïïØ ªÀiÁAUÀ®å CA.Q.E¯Áè. ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L PÁgÀlVgÀªÀgÀAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, PÀÄAqÀzÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 2) dA§tÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà, dÄlè, EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 85, 55, 65, 186, 10, 400 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, C°è CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÁå£À¥Àà vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 3) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ CA§tÚ, dAvÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, 4) §¸À¥ÀàvÀ vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ZÀ®ÄªÁ¢, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 5) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀA¢ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, UËqÀæ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁgÀlV 6) gÀÄzÀæ÷¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®è¥Àà, UÀÄjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äQ, ¸Á: PÁgÀlV 7) ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, UÀqÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀ±Àð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 880-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008