Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 2, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤rzÀÄÝ C°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀt§¼Áîj EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀvÀåªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAvÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ UÀ§ÆâjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁzÀ ©üêÀÄ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À §½ §¸ÀUÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁ §¸ï¸ÁööåAqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è ¤AwzÀÝ ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà ªÀqÀØgï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA: NBLD811688 JAf£ï £ÀA: EE09C9059083 w½¬ÄvÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹. 

¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÉæù UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ DzÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ZÀZÀð »AzÀÄUÀqÉUÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA. 18 jAzÀ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ZÀZÀð »A¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀzÀ°ègÀĪÀ (oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CA. 02 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CvÉÛAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ«, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁ®£ÀÄß vÀĽzÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ PÀÄwÛUÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ gÉÆïïØUÉÆïïØ ªÀiÁAUÀ®å CA.Q.E¯Áè. ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L PÁgÀlVgÀªÀgÀAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, PÀÄAqÀzÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 2) dA§tÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà, dÄlè, EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 85, 55, 65, 186, 10, 400 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, C°è CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÁå£À¥Àà vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 3) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ CA§tÚ, dAvÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, 4) §¸À¥ÀàvÀ vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ZÀ®ÄªÁ¢, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 5) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀA¢ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, UËqÀæ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁgÀlV 6) gÀÄzÀæ÷¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®è¥Àà, UÀÄjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äQ, ¸Á: PÁgÀlV 7) ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, UÀqÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀ±Àð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 880-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008