Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 7, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ 08-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è ºÉÆÃV qÁ. PÁªÉÃj G¥Àà¼À EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁæuÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ. ¨ÁæºÀät G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ DgÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,820=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. 

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÁ, ¢£ÁAPÀ : 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà CAUÀr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ¼É. £ÁªÉ®ègÀÄ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝzÀÄÝ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è PÀqÉ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ²æÃzsÀgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ CAUÀr EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥Àæw¤vÀåzÀAvÉ 11.30UÀAmÉAiÀÄ gÉïÉéUÉ vÉÆgÀtUÀ°è£À°ègÀĪÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä §¼ÁîjAiÀÄ°è PÉ®¸À«zÉ CzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ vÉÆgÀtUÀ°è£À°è E½zÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ §¼Áîj, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008