Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 7, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ 08-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è ºÉÆÃV qÁ. PÁªÉÃj G¥Àà¼À EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁæuÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ. ¨ÁæºÀät G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ DgÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,820=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. 

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÁ, ¢£ÁAPÀ : 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà CAUÀr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ¼É. £ÁªÉ®ègÀÄ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝzÀÄÝ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è PÀqÉ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ²æÃzsÀgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ CAUÀr EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥Àæw¤vÀåzÀAvÉ 11.30UÀAmÉAiÀÄ gÉïÉéUÉ vÉÆgÀtUÀ°è£À°ègÀĪÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä §¼ÁîjAiÀÄ°è PÉ®¸À«zÉ CzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ vÉÆgÀtUÀ°è£À°è E½zÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ §¼Áîj, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008