Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà @ «ÃgɱÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-2098 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/1585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ«£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉÃ±ï ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄw N«Äß ZÉ¹ì £ÀA: 1126672 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÁ夣À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÁ夣À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁå£ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦.PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦.¹ 388 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 J¸ï. 1793 ¸ÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÁèªÀ¢ÝUÉÃj ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉZï.¹. 18 ¥Àæ¨sÀÄgÁeï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀA¨sÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀ£ÀUÉÃj 38 ªÀµÀð ¸Á: EmÁß¼À §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁå£ÀzÉêï vÀAzÉ ZÀAUïzÉÃªï ªÁPÀ¼É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-17 n-2295 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼À«£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 41 (1)(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ ¸À»vÀ 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 10 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà [2] zÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà [3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀ-PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ, UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37 ºÉZï.-556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008