Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà @ «ÃgɱÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-2098 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/1585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ«£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉÃ±ï ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄw N«Äß ZÉ¹ì £ÀA: 1126672 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÁ夣À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÁ夣À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁå£ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦.PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦.¹ 388 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 J¸ï. 1793 ¸ÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÁèªÀ¢ÝUÉÃj ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉZï.¹. 18 ¥Àæ¨sÀÄgÁeï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀA¨sÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀ£ÀUÉÃj 38 ªÀµÀð ¸Á: EmÁß¼À §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁå£ÀzÉêï vÀAzÉ ZÀAUïzÉÃªï ªÁPÀ¼É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-17 n-2295 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼À«£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 41 (1)(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ ¸À»vÀ 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 10 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà [2] zÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà [3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀ-PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ, UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37 ºÉZï.-556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008