Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, August 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÀAPÀ 18-08-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀA. UÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á; PÀA¥À¸ÁUÀgÀ ¥ÀvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°V¬ÄAzÀ PÀA¥À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉ.J -37 JZï 7859 ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Á: ºÀ¼É§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÉJ-34 Dgï 6538 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-08-09 gÀ0zÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-7592 ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸Éà÷èAqÀgÀ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 3 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è £ÉgɨÉAa ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ PÀÄta §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-23/JA-2531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2009, PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/08/09 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiïPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀÄļÀÄîgÀ ªÀAiÀiÁ 50 eÁ. PÀgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß PÀ¥Án£À°è Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr 3572=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 96 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 950=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 18-08-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA./ ±ÀAPÀæ¥Àà dĪÀįÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ

zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ dÄeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3538=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008