Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÀAPÀ 18-08-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀA. UÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á; PÀA¥À¸ÁUÀgÀ ¥ÀvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°V¬ÄAzÀ PÀA¥À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉ.J -37 JZï 7859 ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Á: ºÀ¼É§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÉJ-34 Dgï 6538 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-08-09 gÀ0zÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-7592 ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸Éà÷èAqÀgÀ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 3 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è £ÉgɨÉAa ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ PÀÄta §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-23/JA-2531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2009, PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/08/09 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiïPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀÄļÀÄîgÀ ªÀAiÀiÁ 50 eÁ. PÀgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß PÀ¥Án£À°è Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr 3572=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 96 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 950=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 18-08-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA./ ±ÀAPÀæ¥Àà dĪÀįÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ

zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ dÄeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3538=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008