Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 17, 2009

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 504, 506, 353 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2009 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ²æà C±ÉÆÃPÀ, JA. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-08-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀªÀıÁzÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÁfªÀÄ®AUï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ²æêÀÄw jdªÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄØ wAzÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ PÉ®¸ÀPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ F »AzÉ 3-4 ¸À® £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É C®èzÉà £À£ÀUÉ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, £À£ÀUÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ±ÀªÀıÁzÀ ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F PÀÈvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008