Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 17, 2009

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 504, 506, 353 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2009 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ²æà C±ÉÆÃPÀ, JA. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-08-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀªÀıÁzÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÁfªÀÄ®AUï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ²æêÀÄw jdªÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄØ wAzÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ PÉ®¸ÀPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ F »AzÉ 3-4 ¸À® £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É C®èzÉà £À£ÀUÉ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, £À£ÀUÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ±ÀªÀıÁzÀ ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F PÀÈvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008