Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 28, 2009

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀUËqÀ ¸Á: vÉÆÃ¥À®PÀnÖ gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀfÓ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâ ©vÀÛ£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÁæªÀÄzÀ UÀmÉÖUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ°AiÀĪÀé gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁgÀÄPÉÆÃ®Ä UÀÄt¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä CzÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà E§âgÀÆ PÀÆr EªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÉÆuÁ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 53 G: ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzÀågÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ¸ÀgÀPÁj ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QlQAiÀÄ°è PÉʺÁQ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀtAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ 2 PÉèöÊAmï CA.Q.16,000-00 gÀÆ., 1 Qà ¨ÉÆÃqÀð CA.Q. 1300-00 gÀÆ., 1 ªÀi˸ï CA.Q. 150-00 gÀÆ., 2 CqÀ¥ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. 400-00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 17,850-00 gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008