Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 28, 2009

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀUËqÀ ¸Á: vÉÆÃ¥À®PÀnÖ gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀfÓ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâ ©vÀÛ£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÁæªÀÄzÀ UÀmÉÖUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ°AiÀĪÀé gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁgÀÄPÉÆÃ®Ä UÀÄt¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä CzÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà E§âgÀÆ PÀÆr EªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÉÆuÁ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 53 G: ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzÀågÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ¸ÀgÀPÁj ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QlQAiÀÄ°è PÉʺÁQ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀtAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ 2 PÉèöÊAmï CA.Q.16,000-00 gÀÆ., 1 Qà ¨ÉÆÃqÀð CA.Q. 1300-00 gÀÆ., 1 ªÀi˸ï CA.Q. 150-00 gÀÆ., 2 CqÀ¥ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. 400-00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 17,850-00 gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008