Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, August 29, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢: 28-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ®PÀ̪ÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76 ¦.¹. 100, 374, 340, 190, 248, 07, 245 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1] ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À     2] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ zÀ°AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:     fÃgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr 3] VqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aZÀð£ÀUÀÄqÀØ 4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 6]    FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 16,860-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 28-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀA¢ ®ZÀÑtÚ PÀAzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: §gÀUÀÆgÀ, 2) ±ÀgÀ¥sÀÅ¢Ýãï vÀA¢ ªÀįÉݸÁ¨ï, ªÀAiÀÄ: 60, ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï EqÀ¥ÀUÀAn, ªÀ: 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1035-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008