Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:22-9-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è E¯ÁfUÉ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄ¦à ¸Á: £É®ªÁr vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ f¯Áè: zsÁgÀªÁqÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 22-09-09 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ZÀPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÉÎ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-26/4954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008