Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:22-9-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è E¯ÁfUÉ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄ¦à ¸Á: £É®ªÁr vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ f¯Áè: zsÁgÀªÁqÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 22-09-09 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ZÀPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÉÎ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-26/4954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008