Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-09-09 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¸Á§ PÀ¯Á®§Ar ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÉgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀSÁzÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ,J 49 JA 252 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¤UÁ EqÀzÉà »AzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÉÄäïÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÉÎ PÀĵÀÖV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JAPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ 2-30 ¦JAPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ 3-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37 PÀÆå-6651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §ÄwÛ vÀgÀ®Ä HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¨ÁdĤAzÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ²ÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£À vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄÝ PÁgï ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ ©zÀÄÝ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® »AzÀ¯ÉUÉ, §® PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ D¸ÀàvÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ, vÀqÀªÁV ¦AiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008