Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, September 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-09-09 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¸Á§ PÀ¯Á®§Ar ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÉgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀSÁzÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ,J 49 JA 252 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¤UÁ EqÀzÉà »AzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÉÄäïÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÉÎ PÀĵÀÖV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JAPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ 2-30 ¦JAPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ 3-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37 PÀÆå-6651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §ÄwÛ vÀgÀ®Ä HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¨ÁdĤAzÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ²ÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£À vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄÝ PÁgï ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ ©zÀÄÝ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® »AzÀ¯ÉUÉ, §® PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ D¸ÀàvÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ, vÀqÀªÁV ¦AiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008