Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-9-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä CdÄð£À ªÀ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛ zÁn ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ DvÀ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁjPÁåA¥ï£À zÀÄgÀUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ªÀiÁjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊl£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹AUÁ¥ÉÇgÀ ªÀ: 26, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: dÆgÀlV, ªÀiÁjPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4375-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008