Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-9-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä CdÄð£À ªÀ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛ zÁn ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ DvÀ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁjPÁåA¥ï£À zÀÄgÀUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ªÀiÁjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊl£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹AUÁ¥ÉÇgÀ ªÀ: 26, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: dÆgÀlV, ªÀiÁjPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4375-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008