Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, October 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ »gÉÆà ¥ÀÄPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/PÀÆå-4022 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J.¦.JªÀiï.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CAzÀgÉ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ ¦. PÀ£Àߣï vÀAzÉ ¥ÁAr vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. n.J£ï-47/J¸ï-1967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ dfÓzÀAvÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008