Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, October 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ »gÉÆà ¥ÀÄPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/PÀÆå-4022 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J.¦.JªÀiï.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CAzÀgÉ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ ¦. PÀ£Àߣï vÀAzÉ ¥ÁAr vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. n.J£ï-47/J¸ï-1967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ dfÓzÀAvÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008