Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, October 22, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà JA. µÀtÄäR¥Àà, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ PÁAiÀÄ𠤪À𻹠£ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢:-21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀqÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆoÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀgÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ UÉÃn£À ¯ÁPÀgï ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 11 ªÀiÁ¤lgïUÀ¼ÀÄ, 1 QèÉÆÃqÀð, 1 ¹.¦.AiÀÄÄ., 1 ªÀi˸ï MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 93,634-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀgÉrØ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, DqÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÁ¬Ä ®°vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr Hl ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ªÀÄ®UÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£À ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §APÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ UÀÄrUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß J©â¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ PÀ£Àß ºÁQzÀÄÝ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è qÀ©âAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. gÀÆ. 14,000-00, ªÀÄÆgÀÄ DuÉ vÀÆPÀzÀ ©½AiÀÄ ºÀgÀ½£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 19,500-00 ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀªÀżÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄzÁð£À° ¸ÀgÀzÁgï ªÀAiÀiÁ: 47 ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¢ 18-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÀJ.J-37/PÀÆå-3332 CA.QA 20.000=00. ZÉ. £ÀA 07J16J¥sï24782 EAf£ï £ÀA 07J15E26390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. C.«. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008