Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, October 22, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà JA. µÀtÄäR¥Àà, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ PÁAiÀÄ𠤪À𻹠£ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢:-21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀqÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆoÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀgÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ UÉÃn£À ¯ÁPÀgï ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 11 ªÀiÁ¤lgïUÀ¼ÀÄ, 1 QèÉÆÃqÀð, 1 ¹.¦.AiÀÄÄ., 1 ªÀi˸ï MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 93,634-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀgÉrØ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, DqÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÁ¬Ä ®°vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr Hl ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ªÀÄ®UÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£À ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §APÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ UÀÄrUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß J©â¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ PÀ£Àß ºÁQzÀÄÝ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è qÀ©âAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. gÀÆ. 14,000-00, ªÀÄÆgÀÄ DuÉ vÀÆPÀzÀ ©½AiÀÄ ºÀgÀ½£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 19,500-00 ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀªÀżÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄzÁð£À° ¸ÀgÀzÁgï ªÀAiÀiÁ: 47 ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¢ 18-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÀJ.J-37/PÀÆå-3332 CA.QA 20.000=00. ZÉ. £ÀA 07J16J¥sï24782 EAf£ï £ÀA 07J15E26390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. C.«. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008