Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, October 21, 2009


EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è UËgÀªÁ¤évÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¢PÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ. PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð L.J.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåCwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ElÄÖ ±ÀæzÁÝAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008