Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, October 21, 2009


EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è UËgÀªÁ¤évÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¢PÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ. PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð L.J.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåCwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ElÄÖ ±ÀæzÁÝAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008