Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, November 17, 2009

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 04.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÉ. ¸ÁA§²ªÀgÁªï vÀA/ PÉ. ¸Àħ۪ÀÄtå ªÀAiÀiÁ 54, eÁ. PÀªÀiÁä G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ²æäªÁ¸À PÁåA¥À G¥Àà®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 15-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ²ªÀgÁt E§âgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁæªÀåUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è zÁ¸ÀgÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ PɼÀUÉ n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ 24 jAzÀ 28 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 91500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 6 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¼ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ J.PÉ.gÀÄzÀæUËqÀ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ : 16-11-2009 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÀÄ N.J¸ï.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÉÆgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀ, ¸ÀIJîªÀiÁä EªÀjUÉ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, DzÀPÁgÀt ¤ªÀÄä ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆræ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è ¸ÀÄwÛ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁºÉý 25 UÁæA, a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 30 UÁæA. vÀÆPÀzÀ 2 §AUÁgÀzÀ §¼É MlÄÖ 55 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À §zÀ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è gÉÆÃqï UÉÆïïØ D¨sÀgÀtªÀ¤ßÃnÖzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.-23. ªÁ¸À£ÀUËqÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008