Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, November 17, 2009

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 04.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÉ. ¸ÁA§²ªÀgÁªï vÀA/ PÉ. ¸Àħ۪ÀÄtå ªÀAiÀiÁ 54, eÁ. PÀªÀiÁä G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ²æäªÁ¸À PÁåA¥À G¥Àà®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 15-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ²ªÀgÁt E§âgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁæªÀåUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è zÁ¸ÀgÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ PɼÀUÉ n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ 24 jAzÀ 28 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 91500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 6 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¼ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ J.PÉ.gÀÄzÀæUËqÀ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ : 16-11-2009 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÀÄ N.J¸ï.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÉÆgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀ, ¸ÀIJîªÀiÁä EªÀjUÉ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, DzÀPÁgÀt ¤ªÀÄä ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆræ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è ¸ÀÄwÛ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁºÉý 25 UÁæA, a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 30 UÁæA. vÀÆPÀzÀ 2 §AUÁgÀzÀ §¼É MlÄÖ 55 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À §zÀ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è gÉÆÃqï UÉÆïïØ D¨sÀgÀtªÀ¤ßÃnÖzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.-23. ªÁ¸À£ÀUËqÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008