Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 16, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖ±ÉnÖ ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ±ÉlÖgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ºÁj¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. f.J¸ï GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 54 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁâUÀ¢AzÀ PɼÀ¨ÁUÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aÃgÁqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀݼÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9235 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁæPÀÖægÀ ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008