Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, November 16, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖ±ÉnÖ ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ±ÉlÖgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ºÁj¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. f.J¸ï GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 54 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁâUÀ¢AzÀ PɼÀ¨ÁUÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aÃgÁqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀݼÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9235 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁæPÀÖægÀ ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008