Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £É®eÉÃj ¸Á: »gÉøÀƽPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé £É®eÉÃj 6 ªÀµÀð EPÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÀ§âUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgï DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1} gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 2} AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 25 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 3} PÁjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §rUÉÃgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 4} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 5} ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÆzÀUÀÄA¥Á, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 6} PÁAvÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 7} ¥ÀgÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CA§¥Àà PÉÆ®ÌgÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 38, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 8} §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁAiÀÄ£À¥Àà £ÀªÀ°, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 9} ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §¸ÉÃnÖ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1,560-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008