Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, November 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £É®eÉÃj ¸Á: »gÉøÀƽPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé £É®eÉÃj 6 ªÀµÀð EPÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÀ§âUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgï DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1} gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 2} AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 25 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 3} PÁjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §rUÉÃgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 4} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 5} ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÆzÀUÀÄA¥Á, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 6} PÁAvÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 7} ¥ÀgÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CA§¥Àà PÉÆ®ÌgÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 38, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 8} §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁAiÀÄ£À¥Àà £ÀªÀ°, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 9} ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §¸ÉÃnÖ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1,560-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008