Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 21-11-2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: §ÄzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©Ã½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A 498(J) 307, 504 ¹»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸À» ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008