Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 21-11-2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: §ÄzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©Ã½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A 498(J) 307, 504 ¹»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸À» ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008