Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, November 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 20-11-2009 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£À.ºÉZÀ 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ªÀÄAZÁ¯É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01/ J.¹ 3709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUÀ £ÀA. n.J£À. 18/ n.¹ 0084 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°èzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÉÆgÀZÉ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ£ï¤UÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 35 PÉ-7812 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VAiÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÉÆüÀgÁªÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 20-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ vÉÆüÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥Á£ï ±Á¥ï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: gÉqÉØÃgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ ªÉÄÃWÀgÁd¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JqÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008