Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, November 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 20-11-2009 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£À.ºÉZÀ 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ªÀÄAZÁ¯É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01/ J.¹ 3709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUÀ £ÀA. n.J£À. 18/ n.¹ 0084 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°èzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÉÆgÀZÉ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ£ï¤UÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 35 PÉ-7812 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VAiÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÉÆüÀgÁªÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 20-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ vÉÆüÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥Á£ï ±Á¥ï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: gÉqÉØÃgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ ªÉÄÃWÀgÁd¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JqÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008