Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, November 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁA £ÁAiÀÄPÀ -UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 02-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ DzÀªÀiï ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á; dPÀÌ° vÁ: gÉÆÃt E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ UÁèªÀÄgï ¨ÁèPï PÀ®gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-29/ PÀÆå-8381 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÀÄ°VAiÀÄ°è PÁ¬Ä PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DzÀªÀiï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄß »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DzÀªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA§gï: £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-28/ J-5509 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DzÀªÀiï£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQ £Á£ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqÀ¬Ä¹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DzÀªÀiï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-11-2009 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà ¨Á«PÀnÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J-25 J£ï-7577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-22 AiÀÄÆ-2423 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G. ºÀªÀiÁ° ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 2) CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 3) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §£ÀßnÖ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,490=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008