Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, November 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁA £ÁAiÀÄPÀ -UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 02-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ DzÀªÀiï ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á; dPÀÌ° vÁ: gÉÆÃt E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ UÁèªÀÄgï ¨ÁèPï PÀ®gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-29/ PÀÆå-8381 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÀÄ°VAiÀÄ°è PÁ¬Ä PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DzÀªÀiï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄß »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DzÀªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA§gï: £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-28/ J-5509 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DzÀªÀiï£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQ £Á£ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqÀ¬Ä¹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DzÀªÀiï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-11-2009 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà ¨Á«PÀnÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J-25 J£ï-7577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-22 AiÀÄÆ-2423 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G. ºÀªÀiÁ° ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 2) CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 3) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §£ÀßnÖ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,490=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008