Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, November 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ºÀ¼ÉÃdÆgÀÄlV EªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ CAvÀ dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA. PÉ.J-37 JA-84 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2009 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀeÁð£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀ¤UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, ºÁUÀÆ £Á¢¤ UÀAqÀ ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04-11-09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 5-11-09 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008