Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ºÀ¼ÉÃdÆgÀÄlV EªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ CAvÀ dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA. PÉ.J-37 JA-84 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2009 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀeÁð£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀ¤UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, ºÁUÀÆ £Á¢¤ UÀAqÀ ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04-11-09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 5-11-09 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008