Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, January 24, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A ªÀÄįÁè ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¨ÁµÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj J¯ï.JA.J¯ï. Cræ£ÉÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-28/PÉ-3622, £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlV ªÀÄÆ®PÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ,£ÀÄß ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸ï C° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸Á° ªÀ: 38 EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨ÁµÀ EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23/01/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «oÀ® vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà UÉÆAzÀ½ EªÀgÀÄ £ÉgɨÉAa PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®Pïì £ÀA:PÉ.J.29 PÀÆå:4288 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÄ£ÁzsÀ »AzÀÄUÀqÉ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ r.¹.D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀQëÃtzÀ DAa £À°è qÁA§jÃPÀj¹zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß eÉ.E. gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26 PÉ. 9231 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á¯ÉéAmï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨Ájà M¼À¥ÉlÄÖ , vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008