Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, January 24, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A ªÀÄįÁè ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¨ÁµÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj J¯ï.JA.J¯ï. Cræ£ÉÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-28/PÉ-3622, £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlV ªÀÄÆ®PÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ,£ÀÄß ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸ï C° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸Á° ªÀ: 38 EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨ÁµÀ EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23/01/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «oÀ® vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà UÉÆAzÀ½ EªÀgÀÄ £ÉgɨÉAa PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®Pïì £ÀA:PÉ.J.29 PÀÆå:4288 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÄ£ÁzsÀ »AzÀÄUÀqÉ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ r.¹.D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀQëÃtzÀ DAa £À°è qÁA§jÃPÀj¹zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß eÉ.E. gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26 PÉ. 9231 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á¯ÉéAmï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨Ájà M¼À¥ÉlÄÖ , vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008