Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, January 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgï ºÉZï ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ jïÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ D¦üøï£À°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ JzÀÄÝ gÀ¸ÉÛ zÁn DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ FvÀ£À vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÉZÀ.¹. 92 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ /ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34 ºÉZï-9644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ¯Áåt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ wgÀÄ« MAzÀÄ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008