Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, January 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgï ºÉZï ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ jïÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ D¦üøï£À°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ JzÀÄÝ gÀ¸ÉÛ zÁn DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ FvÀ£À vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÉZÀ.¹. 92 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ /ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34 ºÉZï-9644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ¯Áåt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ wgÀÄ« MAzÀÄ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008