Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, January 14, 2010

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 4-35 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁzÀUÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ£À§Ar 2] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ 3] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà dA§½ ªÀ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 4] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀ: 45 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 5] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀ: 50 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è MlÄÖ 1800-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ UÉÆÃt aî ¹QÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÁ½ PÁ®PÉÌ 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ
gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉàgÁªï ªÀÄÄSÉÛzÁgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw, PÀAa, ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÁ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ªÁZï, CA.Q 40,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7000=00 gÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 47,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008