Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, January 14, 2010

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 4-35 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁzÀUÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ£À§Ar 2] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ 3] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà dA§½ ªÀ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 4] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀ: 45 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 5] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀ: 50 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è MlÄÖ 1800-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ UÉÆÃt aî ¹QÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÁ½ PÁ®PÉÌ 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ
gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉàgÁªï ªÀÄÄSÉÛzÁgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw, PÀAa, ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÁ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ªÁZï, CA.Q 40,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7000=00 gÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 47,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008