Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, January 14, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjAzÀ J®èjUÀÆ
ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008