Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, February 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:. ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀUÀ®zÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-1509 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ©ÃUÀgÀ HgÁzÀ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÆwð zÁn ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÀÄ®QUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä½UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 7802 CAvÁ EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2010 PÀ®A
279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008