Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, February 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1]UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹, & 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4079 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtªÁ¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è 3 d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ JqÀUÁ®, §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è EzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä (1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, 20 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, 20 ªÀµÀð ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/10 PÀ®A : 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦.L.£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 5.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 2 Q.«ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA : JªÀiï.ºÉZï.23/3217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/10 PÀ®A : 279, 337 L.¦.¹. gÉ/«. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 17.02.2010 gÀAzÀÄ 9.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀįÉèñÀégÀ gÁªï 56 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïè PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ºÁ.ªÀ. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 6.40 ¦.JªÀiï,PÉÌ ºÀ¼É f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ 1 1/2 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ.2862 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.37/Dgï.1567 (¸ÀzsÀå DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UárUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ eÉÆÃ¹ß EªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

4]UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ï£À°è ¸ÀªÉð £ÀA:zÀ 158 gÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ C. £ÀA: 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ PÀnÖ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉ.¹.©. UÀ½AzÀ vÉUÀΣÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÀÄÎ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ HgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£ï ¥ÀPÀÌ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä 12 Cr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆArzÀÄÝ, F PÀgÁgÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀjUÉ F «µÀAiÀĪÁV ¥ÀÄ£À: AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ FUÀ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ M¦àPÉÆAqÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀÄ£À: M§âjUÉƧâgÀÄ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÀÛgÉ. EAzÀÄ ¢:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁåA¥ï£À°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§®PÁÌV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆqÀ¯Éà JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁ£É J¥sï.J. £ÀA: 01/2010 PÀ®A : DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÀgï gÁªÀiï vÀAzÉ PÀÄPÀÌgÁd ¥Ánïï 25 ªÀµÀð eÁ: ZËzsÀj G: ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÁå¥Áj ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 16.02.2010 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ Nd£À½î gÉÆÃqÀ oÁuɬÄAzÀ 4. 1/2 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ªÉÄÃtzÀ §wÛUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ zÁgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ gÀÆ«Ä£À vÀÄA§ ºÀgÀr C.Q. 10 ®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008