Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, February 2, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010, PÀ®A:279,337,338 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 19-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà JzÀÝ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-16/7634 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §® ¥ÁzÀªÀÅ dfÓzÀAvÁV ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÀÅ QwÛ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß E¯Áeï ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÀt vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ªÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj¬ÄzÁÝ£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2010 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸Á¬Ä¨Á§ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ®Ä G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,140-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ KeÉAmï¼ÁzÀ (2) ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, PÁ¥ÀÄ®Ä, 38 ªÀµÀð, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀĵÁàªÀw ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ (3) §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008