Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, February 4, 2010

Koppal District Crimes


 

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2010 PÀ®A 279 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¼ÀPÀ¥Àà ©¸À£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄAd¥Àà £ÁUÀgÀ½î EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¼ÀªÀAr L.©. ºÀwÛgÀè gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ªÀÄAd¥ÀàÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »gÉà ¹AzÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀÆ° EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/AiÀÄÄ-7421 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀjUÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 30/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ
zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ¹gÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À®Ä §AzÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-6415 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010, PÀ®A:279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄQ PÁgï £ÀA. PÉJ-PÉJ-37/JªÀiï-2410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®ÄÎr PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA. PÉJ-37/JªÀiï-2747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008