Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, February 6, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2010 PÀ®A 366, 109, 504 gÉ.«. 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï. ¸ÀħæªÀÄtå ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: ²æà gÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ï£À°è ²æÃgÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 29 ªÀÄvÀÄÛ 30-06-2009 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀð« ªÀAiÀĸÀÄì 8 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÆV §Ar FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß (1) dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¢:-30-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ 1512 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀuÁÚgÉ PÀArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) dªÁé¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ®Ä (3) dªÁé¢ ¸ÀÆAiÀÄðªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀvÀßA, 55 ªÀµÀð, (4) ¨Á©Ó ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ©zÀgÀ½î vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄä¯Éà dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ " ¤£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÁªÉà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃ, ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 12-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj ºÁ°ªÀ¹Û: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 41(r) gÉ.«. 102 ¹Dgï.¦.¹. gÀ°è DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå EªÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 jAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ²ªÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥ÁlzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, 2 dÄ«ÄÌ CAzÁdÄ 2 UÁæA.£ÀzÀÄ, 2 ¨ÉAqÉÆÃ¯É CAzÁdÄzÀ MAzÀƪÀgÉ UÁæA.£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ºÀtªÁ¼ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÝjAzÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÄðeÁ ©Ã UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: gËqÀÆgÀÄ vÁ: DzÀƤ f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ «£Á: PÁgÀt QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2010 PÀ®A 279. 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05-02-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ mÁmÁJ¹E ªÁ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-35/J-628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀPÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008