Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, February 6, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2010 PÀ®A 366, 109, 504 gÉ.«. 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï. ¸ÀħæªÀÄtå ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: ²æà gÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ï£À°è ²æÃgÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 29 ªÀÄvÀÄÛ 30-06-2009 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀð« ªÀAiÀĸÀÄì 8 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÆV §Ar FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß (1) dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¢:-30-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ 1512 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀuÁÚgÉ PÀArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) dªÁé¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ®Ä (3) dªÁé¢ ¸ÀÆAiÀÄðªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀvÀßA, 55 ªÀµÀð, (4) ¨Á©Ó ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ©zÀgÀ½î vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄä¯Éà dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ " ¤£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÁªÉà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃ, ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 12-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj ºÁ°ªÀ¹Û: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 41(r) gÉ.«. 102 ¹Dgï.¦.¹. gÀ°è DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå EªÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 jAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ²ªÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥ÁlzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, 2 dÄ«ÄÌ CAzÁdÄ 2 UÁæA.£ÀzÀÄ, 2 ¨ÉAqÉÆÃ¯É CAzÁdÄzÀ MAzÀƪÀgÉ UÁæA.£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ºÀtªÁ¼ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÝjAzÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÄðeÁ ©Ã UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: gËqÀÆgÀÄ vÁ: DzÀƤ f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ «£Á: PÁgÀt QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2010 PÀ®A 279. 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05-02-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ mÁmÁJ¹E ªÁ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-35/J-628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀPÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008