Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 5, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÁå®gÁªï vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï £ÉPÉÌAn, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £ÁªÀÅ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ, QjAiÀĪÀ£ÁzÀ J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/ «-2713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ºÉÆÃAqÁ DåQÖÃªï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄAzÉñÀégÀ gÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃAqÁ DåQÖªï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£À°è EzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀºÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV, JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/2010, PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.n.¦. ¸ÀA. 8774 £ÉÃzÀÝgÀ SÉÊ¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆoÀr ¸ÀA. 04 gÀ ¥Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝV ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 02/10, PÀ®A. 176(1)(J) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 309 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 03-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 J.JA ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ¸ÁAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀÄjºÀnÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


  

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008