Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, February 22, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.04/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀé UÀAqÀ ¤AUÀgÁd PÉÆrè 30 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// PÀ£ÀPÀVj ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÀÄÈvÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆrè ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á// PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CqÁåqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 2 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁJQ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A.323,325,504,gÉ.«.34 L.¦.¹

UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÀå£ÁgÁLt vÀAzÉ PÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä G; ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ [1] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt [2] ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦vÁæfvÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.44/10 PÀ®A323,504,326,506, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî 50 ªÀµÀð ªÀiÁf¸ÉʤPÀ ¸Á.. ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉÆãÀ£À°è DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¤£Éß C£ÁªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀĪÁV §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rzÁrwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008