Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, February 22, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.04/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀé UÀAqÀ ¤AUÀgÁd PÉÆrè 30 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// PÀ£ÀPÀVj ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÀÄÈvÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆrè ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á// PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CqÁåqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 2 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁJQ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A.323,325,504,gÉ.«.34 L.¦.¹

UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÀå£ÁgÁLt vÀAzÉ PÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä G; ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ [1] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt [2] ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦vÁæfvÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.44/10 PÀ®A323,504,326,506, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî 50 ªÀµÀð ªÀiÁf¸ÉʤPÀ ¸Á.. ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉÆãÀ£À°è DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¤£Éß C£ÁªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀĪÁV §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rzÁrwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008