Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, February 21, 2010

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ 20/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:50 UÀAmÉUÉ ²æà RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£ï ¸ÁºÉç, ¦.L. r.¹.L.© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ E¹àÃmï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ E¹àÃmï zÁ½ ºÀt 7025=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¯Á®§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JAzÀÄ E¹àÃmï DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÃqï ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/10 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 324, 355, 354, 504,

506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UÉêÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ¢AzÀ MAzÀÄ lA. lA. UÁr ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA/ wªÀÄätÚ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸Á. ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ J®ègÀÆ PÀÆr lA. lA. UÁr ZÁ®PÀ¤UÉ PÀ®Äè MUÉzÀÄ Nr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, dA¥ÀgÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 20-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà SÁfÃA ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G: J¯ÉQæöÖ¶AiÀÄ£ïPÉ®¸À ¸Á: ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À vÁ: ªÀiÁ¤é EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸ÀÀªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï 42 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁ®¸Á§£À ¯Áj £ÀA: PÉJ-36/770 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CuÁÚ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ zÁªÀÅzÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ¯Áj QèãÀgï ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥sÁªÀÄ JuÉÚ ¨ÁPÀì vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. C°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-02-10 gÀAzÀÄ CPÀëAiÀÄ ¥ÀÄqÀì ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¤AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÉÝãÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨Áå¯É£Àì vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. QèãÀgÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀiÁ°¤PÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ EªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß D ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ UÀAUÁªÀw aäªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ aäªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ¤UÉ ºÁUÀÆ ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¥sÀWÁvÀzÀ UÁ§j¬ÄAzÀ E£ÀÆß ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ FUÀ C¥sÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008