Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 9, 2010

1] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A. 96 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

©.CªÀÄgÉÃ±ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¦.¹ 381 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:45 ¦.JA PÉÌ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ F ¢£À ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ 8 ¦.JAUÉ ¥ÀlÖtzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÁ¯Á¬Ä¹zÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À eÁw:¥À.eÁw ¸Á:»gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ ºÁ.ªÀ :lPÀ̼ÀQ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¹¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛvÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ C.¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¥sÀmï GzÀÝzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ gÁqÀÄ d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 9 ¦.JAUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2010 PÀ®A 324, 325, 354, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É zÁjAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄÄwÛgÉãÀÄ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼Á ¸ÉÆQÌUÉ §A¢j CAvÁ ºÉý £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉüÀ®Ä £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ££Àß vÀAzÉ gÁªÀÄįɥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä qÀA§gÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢ªÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀuÉñÀ EªÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉãÀÄ. DvÀ£ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÁ¬ÄaiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃ£É E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj FgÀ¥Àà£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 24/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37/Dgï-6627 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀÄvÀðUÉÃjUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ zÁn 1 Q.«Ä. ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-02/J.J.-7576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A. 366 (J) L¦¹

EAzÀÄ ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ 4 ¦.JAPÉÌ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 45 ªÀµÀð eÁw:CA©UÉÃgÁ ¸Á:lPÀ̼ÀQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:05/03/2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ »gÉÃCgÀ½ºÀ½îUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁeï EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV §¸ï¸ÁÖAqÀzÀ°è §AzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á 17 ªÀµïð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁr §AzÁUÀ 4-10 ¦.JAUÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁeï ²ÃªÀ°¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C°èAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2010 PÀ®A:498(J),506,109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3,4 r.¦.AiÀiÁåPÀÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-3-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ CgÀ«AzÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁ;ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, FUÉÎ 2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¢:11-11-2008 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ GªÀiÁzÉë EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ EªÀgÀÄ 1999 gÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ ºÀt vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀgÀ°è 40 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. G½zÀ ºÀt ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÀiÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 10-11-2008 gÀAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAvÁ ºÉý vÀ£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ wÃxÀð E§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ©lÄÖ ªÀÄgÀÄ¢£À ¢: 11-11-2008 gÀAzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 4 ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ «ZÉÑÃzsÀ£À PÉÆlÄÖ E£ÉÆߧâ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ F jÃw ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ¸ÀgÉÆÃd EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EAzÀÄ E®èªÉà £Á¼É PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ vÀqÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010 PÀ®A 174 ¹Cgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÁ®ÆgÀÄ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, ºÁ:ªÀ: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §°Ã¹UÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß wÃjºÉÆÃzÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÉÃtĺÁQPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 33/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢: 08-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-37/PÀÆå-9339, £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆgɨÁ¼À ¢AzÀ zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ L.J¯ï.¹. gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÉà CwªÉÃUÀ ªÀÄvïÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ vÉgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ J¸À.J¸À.J®.¹ ªÀÄÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉà ºÁUÀAiÉÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 08-03-2010 gÀAzÀÄ CzÀ£Éß §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ®ÄAV¬ÄAzÀ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2010 PÀ®A. 465, 467, 471, 472, 475 ¸À»vÀ 34 L¦¹

DgÉÆæ £ÀA. 01 EªÀgÀÄ PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥À£À ºÉƸÀPÉÃgÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J£ï.J. DzÀ 30 UÀÄAmÉAiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß gÀÆ.5,03,750-00 UÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀÄ ¢:20-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 01 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ N.J¸ï. ¸ÀA. 02/09 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è PÉøï zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA. 02 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ »A¢£À ¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ PÀæ.¸ÀA. 723292 jAzÀ 723295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀgÉV£À ¸ÁÖA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¸ÀzÀj ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¸À馅 ªÀiÁr CAzÉà ¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008