Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 9, 2010

1] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A. 96 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

©.CªÀÄgÉÃ±ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¦.¹ 381 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:45 ¦.JA PÉÌ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ F ¢£À ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ 8 ¦.JAUÉ ¥ÀlÖtzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÁ¯Á¬Ä¹zÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À eÁw:¥À.eÁw ¸Á:»gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ ºÁ.ªÀ :lPÀ̼ÀQ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¹¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛvÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ C.¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¥sÀmï GzÀÝzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ gÁqÀÄ d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 9 ¦.JAUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2010 PÀ®A 324, 325, 354, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É zÁjAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄÄwÛgÉãÀÄ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼Á ¸ÉÆQÌUÉ §A¢j CAvÁ ºÉý £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉüÀ®Ä £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ££Àß vÀAzÉ gÁªÀÄįɥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä qÀA§gÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢ªÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀuÉñÀ EªÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉãÀÄ. DvÀ£ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÁ¬ÄaiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃ£É E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj FgÀ¥Àà£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 24/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37/Dgï-6627 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀÄvÀðUÉÃjUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ zÁn 1 Q.«Ä. ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-02/J.J.-7576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A. 366 (J) L¦¹

EAzÀÄ ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ 4 ¦.JAPÉÌ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 45 ªÀµÀð eÁw:CA©UÉÃgÁ ¸Á:lPÀ̼ÀQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:05/03/2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ »gÉÃCgÀ½ºÀ½îUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁeï EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV §¸ï¸ÁÖAqÀzÀ°è §AzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á 17 ªÀµïð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁr §AzÁUÀ 4-10 ¦.JAUÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁeï ²ÃªÀ°¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C°èAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2010 PÀ®A:498(J),506,109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3,4 r.¦.AiÀiÁåPÀÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-3-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ CgÀ«AzÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁ;ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, FUÉÎ 2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¢:11-11-2008 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ GªÀiÁzÉë EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ EªÀgÀÄ 1999 gÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ ºÀt vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀgÀ°è 40 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. G½zÀ ºÀt ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÀiÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 10-11-2008 gÀAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAvÁ ºÉý vÀ£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ wÃxÀð E§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ©lÄÖ ªÀÄgÀÄ¢£À ¢: 11-11-2008 gÀAzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 4 ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ «ZÉÑÃzsÀ£À PÉÆlÄÖ E£ÉÆߧâ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ F jÃw ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ¸ÀgÉÆÃd EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EAzÀÄ E®èªÉà £Á¼É PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ vÀqÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010 PÀ®A 174 ¹Cgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÁ®ÆgÀÄ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, ºÁ:ªÀ: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §°Ã¹UÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß wÃjºÉÆÃzÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÉÃtĺÁQPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 33/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢: 08-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-37/PÀÆå-9339, £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆgɨÁ¼À ¢AzÀ zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ L.J¯ï.¹. gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÉà CwªÉÃUÀ ªÀÄvïÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ vÉgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ J¸À.J¸À.J®.¹ ªÀÄÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉà ºÁUÀAiÉÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 08-03-2010 gÀAzÀÄ CzÀ£Éß §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ®ÄAV¬ÄAzÀ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2010 PÀ®A. 465, 467, 471, 472, 475 ¸À»vÀ 34 L¦¹

DgÉÆæ £ÀA. 01 EªÀgÀÄ PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥À£À ºÉƸÀPÉÃgÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J£ï.J. DzÀ 30 UÀÄAmÉAiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß gÀÆ.5,03,750-00 UÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀÄ ¢:20-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 01 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ N.J¸ï. ¸ÀA. 02/09 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è PÉøï zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA. 02 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ »A¢£À ¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ PÀæ.¸ÀA. 723292 jAzÀ 723295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀgÉV£À ¸ÁÖA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¸ÀzÀj ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¸À馅 ªÀiÁr CAzÉà ¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008