Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 8, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj eÁvÉæAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀħAzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ. PÉÆgÀªÀgÀ G.¥Áè¹ÖPï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À, 2) D²é¤ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¹AzÉå eÁ.§eÉÃAwæ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G.ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ 3) ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ §dAwæ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: §dAwæ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ, ©eÁ¥ÀÆgÀ, 4) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¹AzsÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: §dAwæ, G: eÉÆÃUÀw, ¸Á: UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ, ©eÁ¥ÀÆgÀ,Ý CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À°èzÀݪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 5) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ, eÁ: ªÉÆÃa, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: PÉÆqÀ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ±ÁºÁ¨ÁzÀ ºÁ:ªÀ: gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï §¼Áîj, 6) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ gÀ« ¹AzsÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ 7) ¸ÀĪÀÄ£ï UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀªÁ¤, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ 8) PÉñÀzÀ UÀAqÀ §ÄdAUï UÀªÁ¤, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ (UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAiÀÄå¥Àà£À CtÚ£ÁzÀ ) ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀA§½UÁgÀ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ °AUÀzÀºÀ½î gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CAiÀÄå¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ aPĄ̀ÉtPÀ® UÁæªÀÄzÉƼÀV¤AzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà D¼ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄå¥Àà£À ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV CAiÀÄå¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ zÉêÀ¥Àà J£ÀÄߪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-29/ºÉZï-4183 CAvÁ w½¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ vÀÄnUÉ ºÁUÀÆ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÁ£ÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀA §¸À¥Àà UËqÀ£À¨sÁ« ªÀ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á: C©âUÉÃj vÁ: gÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀĪÉƪÀÄäUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï¤AzÀ £ÀªÀ° PÁæ¸ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀA ¸ÀvÀå¥Àà ªÀ:10, FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À §®vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 54/2010 PÀ®0     279, 337, 338 L.¦

¢£Á0PÀ: 07-03-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï- 16 PÀÆå-4799 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃgÀnzÉݪÀÅ £ÀAvÀgÀ J£À,ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 34 J¥sï- 737 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV lPÀÌgÀ DVzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 11/2010 PÀ®0 174 ¹.DgÀ.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀªÀé FPÉUÉ ¦lì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ. 06-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008