Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 8, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj eÁvÉæAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀħAzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ. PÉÆgÀªÀgÀ G.¥Áè¹ÖPï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À, 2) D²é¤ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¹AzÉå eÁ.§eÉÃAwæ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G.ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ 3) ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ §dAwæ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: §dAwæ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ, ©eÁ¥ÀÆgÀ, 4) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¹AzsÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: §dAwæ, G: eÉÆÃUÀw, ¸Á: UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ, ©eÁ¥ÀÆgÀ,Ý CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À°èzÀݪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 5) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ, eÁ: ªÉÆÃa, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: PÉÆqÀ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ±ÁºÁ¨ÁzÀ ºÁ:ªÀ: gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï §¼Áîj, 6) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ gÀ« ¹AzsÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ 7) ¸ÀĪÀÄ£ï UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀªÁ¤, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ 8) PÉñÀzÀ UÀAqÀ §ÄdAUï UÀªÁ¤, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ (UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAiÀÄå¥Àà£À CtÚ£ÁzÀ ) ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀA§½UÁgÀ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ °AUÀzÀºÀ½î gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CAiÀÄå¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ aPĄ̀ÉtPÀ® UÁæªÀÄzÉƼÀV¤AzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà D¼ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄå¥Àà£À ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV CAiÀÄå¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ zÉêÀ¥Àà J£ÀÄߪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-29/ºÉZï-4183 CAvÁ w½¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ vÀÄnUÉ ºÁUÀÆ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÁ£ÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀA §¸À¥Àà UËqÀ£À¨sÁ« ªÀ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á: C©âUÉÃj vÁ: gÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀĪÉƪÀÄäUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï¤AzÀ £ÀªÀ° PÁæ¸ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀA ¸ÀvÀå¥Àà ªÀ:10, FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À §®vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 54/2010 PÀ®0     279, 337, 338 L.¦

¢£Á0PÀ: 07-03-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï- 16 PÀÆå-4799 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃgÀnzÉݪÀÅ £ÀAvÀgÀ J£À,ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 34 J¥sï- 737 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV lPÀÌgÀ DVzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 11/2010 PÀ®0 174 ¹.DgÀ.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀªÀé FPÉUÉ ¦lì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ. 06-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008