Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, March 6, 2010

ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ ¥Éưøï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À

¢£ÁAPÀ 25, 26, 27-02-2010 gÀAzÀÄ ¤¨ï¸Éqï ¸ÀA¸ÉÀÜ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £À°è £ÀqÀzÀ ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ ¥Éưøï WÀlPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ ¹qÀ§ÄèN gÀªÀjUÉ 06-03-2010 gÀAzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ


 

ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÀ¼À°è EvÀåxÀð ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹qÀ§ÄèN gÀªÀjUÉ zÉÊ£ÀA¢£À ¢£ÀZÀj §gÉAiÀÄ®Ä ¤ÃrzÀ gÀf¸ÀÖgï

¥Àæw oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ ¥Éưøï WÀlPÀ JA§ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ ºÁPÀ®Ä ¢. 06-03-2010 gÀAzÀÄ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

 

eÉ.eÉ. DåPïÖ£À J¯Áè PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀPÀÄð®gïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ jÃw ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw §UɺÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÊ¯ï ªÀiÁr ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008