Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, March 6, 2010

ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ ¥Éưøï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À

¢£ÁAPÀ 25, 26, 27-02-2010 gÀAzÀÄ ¤¨ï¸Éqï ¸ÀA¸ÉÀÜ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £À°è £ÀqÀzÀ ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ ¥Éưøï WÀlPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ ¹qÀ§ÄèN gÀªÀjUÉ 06-03-2010 gÀAzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ


 

ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÀ¼À°è EvÀåxÀð ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹qÀ§ÄèN gÀªÀjUÉ zÉÊ£ÀA¢£À ¢£ÀZÀj §gÉAiÀÄ®Ä ¤ÃrzÀ gÀf¸ÀÖgï

¥Àæw oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ ¥Éưøï WÀlPÀ JA§ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ ºÁPÀ®Ä ¢. 06-03-2010 gÀAzÀÄ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

 

eÉ.eÉ. DåPïÖ£À J¯Áè PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀPÀÄð®gïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ jÃw ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw §UɺÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÊ¯ï ªÀiÁr ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008