Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, March 6, 2010

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢: 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ gÀÆmïì & gÁPïì UɸïÖ ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1] CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÁ¥É ºÀ£ÀĪÀÄA¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ 3] EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á§ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ 4] ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 34,140-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 5] ¥ÀA¥Á vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ gÁAiÀÄ¥Àà 6] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-4635 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï jÃPÁëzÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §AzÁUÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉJ-17/JªÀiï-1693 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÁWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 [J] L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008