Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, March 6, 2010

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢: 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ gÀÆmïì & gÁPïì UɸïÖ ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1] CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÁ¥É ºÀ£ÀĪÀÄA¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ 3] EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á§ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ 4] ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 34,140-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 5] ¥ÀA¥Á vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ gÁAiÀÄ¥Àà 6] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-4635 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï jÃPÁëzÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §AzÁUÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉJ-17/JªÀiï-1693 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÁWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 [J] L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008