Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, March 10, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 03.03.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ QqÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸É £ÀA PÉ.J-25/J¯-8894 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/J¥sïs-208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiì ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀi UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħ⽬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 09-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ «gÉñÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ¼ÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤ÃrzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½è UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/1200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀg ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀg UÁ¼ÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ n¥Ààg ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/10 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 08-03-2010 ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¸À.¥ËæqÀ. ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 4 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀvï UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¹°AqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 11,700=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ¸À.¥ËæqÀ.±Á¯É UÀÄ£Àß½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008