Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, March 10, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 03.03.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ QqÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸É £ÀA PÉ.J-25/J¯-8894 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/J¥sïs-208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiì ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀi UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħ⽬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 09-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ «gÉñÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ¼ÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤ÃrzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½è UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/1200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀg ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀg UÁ¼ÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ n¥Ààg ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/10 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 08-03-2010 ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¸À.¥ËæqÀ. ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 4 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀvï UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¹°AqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 11,700=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ¸À.¥ËæqÀ.±Á¯É UÀÄ£Àß½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008