Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 11, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄ0vÀ vÀA: ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀĪÀÄjPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr PÀqÉ EzÁÝUÀ DUÀ UeÉÃAzÀæqÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À¯ÁnãÁ £A0: PÉ.J.-25/ E.©.- 3507 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ «AUàgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.-37/ºÉZï-2911 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹ M§âjUÉÆçâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢Az DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸Á: ¨ÉlUÉÃj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸É. £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-3553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ªÉÆÃ.¸É. ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ¥Àà, ¸Á: ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÉÆÃ. ¸É. £ÀA: PÉ.J.-35/PÉ-6296 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉAiÀÄ §A¥ÀgUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀØ°AUÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢:10/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð vÀ£Àß C¥Éà ªÀÄÆgÀÄUÁ° ªÁºÀ£ÀzÀ°è 12-15 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬŬÄzÀÝPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 143, 147, 448, 498 (J) 504, 506, 323 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-09 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÉÃvÁæªÀw UÀAqÀ vÁvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ¸Á: VtÂUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ, CvÉÛ, ªÉÄzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉý, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08.03.10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ vÁvÀC§âAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁ: PÁ¥ÀÄ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ Hl ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¤£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁrzÀ CrUÉ gÀÄa E¯Áè £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã ¨ÉÃPÁzÀgÉ CrUÉ ªÀiÁqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7,15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ F±ÀégÀgÁªï EªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ C¥Áà CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀA¨sÀA¢ ²æäªÁ¸À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ ¦ügÁå¢ §gɬĹPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ E£ÁAzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¸ÀAVÃvÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-2306 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÆgÀ£Éà UÉÃn£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ E£ÁAzÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ¸Á:gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008