Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, March 11, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄ0vÀ vÀA: ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀĪÀÄjPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr PÀqÉ EzÁÝUÀ DUÀ UeÉÃAzÀæqÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À¯ÁnãÁ £A0: PÉ.J.-25/ E.©.- 3507 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ «AUàgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.-37/ºÉZï-2911 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹ M§âjUÉÆçâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢Az DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸Á: ¨ÉlUÉÃj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸É. £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-3553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ªÉÆÃ.¸É. ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ¥Àà, ¸Á: ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÉÆÃ. ¸É. £ÀA: PÉ.J.-35/PÉ-6296 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉAiÀÄ §A¥ÀgUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀØ°AUÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢:10/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð vÀ£Àß C¥Éà ªÀÄÆgÀÄUÁ° ªÁºÀ£ÀzÀ°è 12-15 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬŬÄzÀÝPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 143, 147, 448, 498 (J) 504, 506, 323 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-09 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÉÃvÁæªÀw UÀAqÀ vÁvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ¸Á: VtÂUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ, CvÉÛ, ªÉÄzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉý, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08.03.10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ vÁvÀC§âAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁ: PÁ¥ÀÄ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ Hl ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¤£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁrzÀ CrUÉ gÀÄa E¯Áè £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã ¨ÉÃPÁzÀgÉ CrUÉ ªÀiÁqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7,15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ F±ÀégÀgÁªï EªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ C¥Áà CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀA¨sÀA¢ ²æäªÁ¸À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ ¦ügÁå¢ §gɬĹPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ E£ÁAzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¸ÀAVÃvÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-2306 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÆgÀ£Éà UÉÃn£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ E£ÁAzÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ¸Á:gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008