Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, March 28, 2010

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA. 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-03-2010 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ªÀiÁvÀAgÀzÀ°è eÁ°ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ HlªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÀÄ®V PÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¢: 27-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ w½¢zÀÄÝ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß UÀzÀÄV£À dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¨ÉêÀÇgÀ oÁt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-02/2010 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2010 PÀ®A 279, 338 gÉ/« 187 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÀzÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ UÁAiÀiÁ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ; PÉ.J-37/J¯ï-9794 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj EzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008