Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, March 28, 2010

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA. 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-03-2010 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ªÀiÁvÀAgÀzÀ°è eÁ°ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ HlªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÀÄ®V PÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¢: 27-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ w½¢zÀÄÝ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß UÀzÀÄV£À dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¨ÉêÀÇgÀ oÁt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-02/2010 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2010 PÀ®A 279, 338 gÉ/« 187 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÀzÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ UÁAiÀiÁ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ; PÉ.J-37/J¯ï-9794 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj EzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008