Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, March 27, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-03-2010 gÀAzÀÄ 03.00 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆÃr ¸Á.ºÉÆ£ÀUÀrØ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Á®£ÀUËqÀ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®zÀ°è MqÀÄØ ºÁQ¹¢Ýj CAvÁ CAzÀªÀgÉà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 04.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 323, 324, 504 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-03-2010 gÀAzÀÄ 05.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà vÀA/ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÉÆÃr ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÉÃgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÉÆ£ÀUÀrØ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ£ÀUÀrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À MrØ£À ¸À®ÄªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.40/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢: 26-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀĨsÀªÀ£À E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9931 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgïzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÀAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-6183 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÉÆÃ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄPÀÄgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:23/10 PÀ®A:279,337,338 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-3-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 03-30 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N ºÉZï.¹-130 gÀªÀgÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ w½¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¹ ºÁdjzÀÝ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß 09-00 J.JA ¢AzÀ 10-00 J.JA ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA PÉ.J-27 J-1377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ZÁ®PÀ ¸ÉÊ¥sÀįÁèSÁ£À FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀ¼ÀPÀ¯ï zÁn ªÀÄÄgÁfð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÆ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J-37/8607 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25 ©-9714 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ CAvÀgÀ PÁ¥ÁqÀzÉ vÀ£Àß ¯ÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA PÉJ-25 ©-9714 gÀ ZÁ®PÀ SÁ¹A ¸Á§ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨sÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ. 26-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Éë£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PàjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ¤AzÀ 2235=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008